HAJI DR. RAJIEE HADI

HAJI DR. RAJIEE HADI
SERIBU WARNA SERIBU MAKNA

24 Februari 2013

MENGAPA ULAMA BERBEZA PENDAPAT ?

ADA yang keliru melihat pelbagai fatwa dan pandangan ulama diberikan dalam satu-satu isu, sama ada isu yang melibatkan cabang akidah, lebih-lebih lagi dalam isu hukum ibadah, muamalat dan sebagainya. Lebih mendukacitakan terdapat yang begitu 'tidak faham' atau sengaja 'buat-buat tidak faham' sehingga ke peringkat menuduh para ulama mencipta hukum halal dan haram menurut kehendak mereka sendiri, malah menjustifikasikan tuduhan mereka dengan mengatakan para ulama mencabuli hak Allah yang hanya Dia boleh menetapkan hukum.

Kecetekan ilmu khususnya berkenaan Fiqh dan Usul Fiqh serta peranan dan tugas para ilmuan Islam adalah antara punca tuduhan liar sedemikian berlaku.

Kejahilan ini menyebabkan ada sebahagian mereka mencerca ilmuan Islam sebagai "ingin jadi tuhan" kerana mengharamkan sesuatu, khususnva apabila bertentangan dengan kesukaan mereka. Memang benar, dalam Islam seorang manusia tidak berhak untuk mengharam dan menghalalkan sesuatu, hanya Allah dan Rasul-Nya yang menentukan. Hakikatnya para ilmuwan Islam sama sekali tidak mengharam dan menghalalkan sesuatu berdasarkan selera mereka, tetapi mereka menuruti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, melalui kefahaman terhadap ayat-ayat al-Quran, Hadis Nabi dan segala jenis tafsirnya berdasarkan konteks bahasa, sebab turun, konteks masa dan setempat dan lain-Iain.

Sebahagian kumpulan manusia yang keliru, suka mencela para ilmuwan Islam disebabkan perbezaan pandangan mereka dalam sesuatu isu. Mereka dituduh tidak konsisten, mengelirukan dan pelbagai lagi. Lebih buruk, apabila orang awam ini merasakan pandangan mereka yang tidak didasari ilmu itu disangka lebih benar lalu mula mencerca ilmuwan Islam yang tidak disukai mereka atau kesemuanya sekaligus.

Sebenarnya perbezaan ijtihad dalam hal ehwal hukum ini telah wujud sebelum imam-imam mazhab empat lagi, ia telah pun bermula sejak zaman Sahabat bersama dengan Baginda SAW. Begitupun perbezaaan ini dan ia bukanlah sesuatu yang negatif sekiranya dapat difahami asasnya, ia hanya akan menjadi negatif apabila orang ramai tidak memahaminya, taksub kepada sesuatu pandangan serta tidak pandai rnengendalikannya. Di ruangan terhad ini beberapa contoh ingin diketengahkan sebab-sebab perbezaan itu berlaku, antaranya:

Sebab Pertama : Arahan Nabi Yang Berbeza Untuk Individu Tertentu

Sebagai contoh, dalam isu fiqh ibadah. Imam Muslim meriwayatkan terdapat sahabat yang cacat pengelihatan mengatakan, “Aku tidak mempunyai pemandu untuk ke masjid untuk solat berjemaah, maka berilah aku keizinan untuk menunaikannya di rumah sahaja.” Lalu Baginda SAW memberikan keizinan kepadanya. Namun, apabila Baginda mengetahui orang tersebut menetap berhampiran masjid sehingga boleh mendengar laungan azan, Baginda SAW menarik semula keizinannya. (rujuk Sohih Muslim, No:1486) Walaupun begitu, Nabi pernah memberi keizinan kepada saorang sahabat yang lain bernama 'Itban bin Malik, tanpa ditarik semula keizinan. (rujuk Sohih Muslim, No:14-96).

Kedua-dua arahan mempunyai latar belakang kisah yang tersendiri, Maka para ulama mempunyai pendirian berbeza dalam menanggapi kedua peristiwa ini sehingga memberi kesan kepada ijtihad dan cara mereka meletakkan hukum. Lalu perbezaan pendapat tersebar. Begitu juga halnya Nabi pernah memberikan izin kepada Abu Bakar as-Siddiq untuk mendermakan keseluruhan hartanya, sedang Nabi tidak mengizinkan sahabat yang lain untuk melakukan hal yang sama, (rujuk Sunan Abi Daud, No:1678 dan No:3319). Kedua-dua kes contoh ini bukan merupakan kes terpencil malah ia berlaku dalam kekerapan yang banyak.

Ia jelas menunjukkan Nabi memberikan arahan dan keputusan berbeza kepada orang yang berbeza. Kebiasaannya mempunyai hubung kait dengan latar belakang individu yang bertanya. Atas sebab ini, muncul ulama yang memberikan fatwa berbeza, disebabkan perbezaaan dalam mengambil dalil dan memahami konteksnya. Jika ingin difahami, sebahagian ulama berpendapat bahawa Nabi membenarkan Abu Bakar as-Siddiq RA menyedekahkan keseluruhan hartanya kerana Baginda mempunyai keyakinan terhadap keimanan Abu Bakar RA, di samping yakin Abu Bakar mampu untuk terus istiqamah dengan Islam, tanpa merneinta-minta bantuan daripada Baginda Rasul, walau dalam keadaan seluruh hartanya telah disedekah. Namun keyakinan yang sama tidak bagi individu yang lain menyebabkan Nabi melarangnya.

Sama keadaannya dalam kes sahabat bernama Hamza Ibn 'Amr al-Aslami, beliau sudah terkenal dengan amalan berpuasa banyak. Tatkala beliau ingin bermusafir, beliau bertanya kepada Nabi, Baginda menjawab, “Kamu bebas sama ada untuk berpuasa atau berbuka” (rujuk Sohih Bukhari, No:1943) Sedangkan dalam hadis lain, Nabi menyebut, “Tiada sebarang kebaikan untuk mengekalkan puasa tatkala dalam perjalanan jauh” (rujuk Sohih Muslim, No:2612). Kita dapat melihat perbezaan fatwa dan ijtihad pasti wujud disebabkan dua arahan Nabi yang berbeza dalam dua situasi yang juga berbeza.

Tentunya, kumpulan sahabat yang mengetahui dan mendengar jawapan Nabi kepada Hamza berbeza dengan kumpulan yang mendengar Baginda ketika melarang. Hasilnya, masing-masing akan membawa dan menyebarkan apa yang didengarinya kepada orang lain dan berterusan. Akhirnya, akan dapat dilihat dua hukum dalam satu isu. Atas dasar itu, terzahir peranan, keperluan kepada kebijaksanaan dan kajian mendalam oleh para ulama dan ahli fiqh, iaitu bagi menentukan hukum yang lebih tepat bagi situasi yang berada di hadapannya, di waktunya dan negaranya. Mereka akan menentukan sumber rujukan hadis dan latar di sebalik hadis terbabit, bagi mengeluarkan jawapan hukum yang paling sesuai bagi keadaannya.

Sebab Kedua : Arahan Khusus Dilihat Sebagai Arahan Umum

Terdapat juga ketikanya, Nabi SAW memberikan arahan khusus kepada individu tertentu, namun ia didengari oleh sahabat yang lain lalu menganggapnya sebagai arahan umum buat semua lalu menyebarkannya, sebagai contoh: Ibn Umar meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, “Mereka yang mati akan diazab kerana ratapan si hidup.” (rujuk Sohih Bukhari, No:1287)

Isteri Baginda Nabi SAW, 'Aisyah RA menolak kandungan hadis ini dengan berpendapat ia adalah kes khusus untuk seorang wanita Yahudi sahaja, (rujuk Sohih Bukhari, No:1289). 'Aisyah juga membawakan ayat al-Quran yang jelas menolak beban dosa si hidup ditanggung oleh si mati, ini adalah satu kes yang jelas bagaimana arahan Nabi boleh dianggap oleh sekelompok ulama sebagai khusus, manakala yang lain mengambilnya sebagai umum untuk semua.

Selain itu juga berlaku kes seorang sahabat Nabi yang miskin bernama Sulaykh al-Ghartafani, memasuki masjid ketika khutbah sedang berjalan, Nabi SAW mengarahkannya untuk menunaikan solat tahiyyatul masjid dua rakaat terlebih dahulu. (rujuk sohih Muslim, No:2023). Terdapat ulama yang memahami arahan Nabi itu sebenarnya adalah khusus untuk sahabat miskin ini sahaja, ia adalah kerana Nabi inginkan para sahabat yang lain dapat melihat tahap kemiskinan sahabat tersebut (sewaktu beliau solat), seterusnya tergerak untuk membantunya kelak.

Atas kayakinan ini, mazhab Hanafi melarang sesiapa solat tahiyyatul masjid ketika khatib sedang berkhutbah, fatwa tersebut berbeza dengan beberapa mazhab lain yang menggangap kebenaran tersebut adalah untuk semua umat Islam dan umum bukan khas untuk seorang sahaja.

Para sahabat Nabi yang berada di masjid ketika itu juga mempunyai perspektif berbeza terhadap arahan Nabi, lalu ada yang meriwayatkannya tanpa dikhususkan kepada apa-apa kes tertentu manakala ada yang memahami sebaliknya. Hasilnya, perbezaan pendapat dan ijtihad bertaku, sama ada dalam kalangan sahabat sendiri dan tentunya di zaman selepas itu. Ibn Qutaybah di dalam kitabnya Ta’wil Mukhtalaf al-Hadis pernah mambawakan kata-kata sahabat Imran al-Husayn ertinya, “Demi Allah, aku sedar aku boleh meriwayatkan cukup banyak hadis jika aku ingin, namun amalan yang dilakukan oleh kebanyakan sahabat menghalangku dari melakukannya. Sepengetahuanku terdapat kekurangan (kurang tepat) dalam sebahagian penyampaian mereka.”

Atas dasar ini, Khalifah Umar al-Khattab semasa pemerintahannya, melarang para sahabat meriwayatkan hadis dalam kadar yang terlalu banyak kerana dibimbangi ketidakfahaman mereka serta latar belakang mereka selaku para sahabat yang agak jauh dari Nabi serta kurang pakar dalam bab hukum, lalu boleh menyebabkan kefahaman mereka tersasar daripada konteks sebenar lalu menambah kusut dan keliru.

Atas sebab itu, kita dapat melihat hanya beberapa orang sahabat sahaja yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, ‘Aisyah sendiri dan beberapa yang lain, itu pun sekadar sukar untuk rnelebihi 5,000 hadis, (rujuk Tazkiratul Huffadz, Imam Shamsuddin Az Zahabi, 1/7)

Sebab Ketiga : Perbezaan Kefahaman dan Persepsi

Agak kerap juga berlaku, sesuatu ibadah Nabi dilihat oleh ramai sahabat di waktu-waktu yang berlainan, Keadaan ini menghasilkan kefahaman yang berbeza-beza terhadap apa yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW menunaikan Haji, sebahagian sahabat mengatakan Nabi melaksanakan Haji Ifrad kerana beliau mendengar Nabi menyebut, “Labbayka bi hajjatin...” ertinya (Aku mempersembahkan diriku untuk-Mu, Wahai Allah untuk melaksanakan haji), (rujuk sunan an Nasa’ie dan al Bayhaqi, No : 8830)

Ramai ahli hadis mengatakan jalur periwayatan hadis ini adalah sohih, namun begitu sebahagian sahabat lain pula meriwayatkan bahawa Nabi melaksanakan Haji Qiran (rujuk sohih Bukhari, No:1563; Muslim, No : 2995) Kedua-dua periwayatan ini kelihatan bertembung kerana kedua-dua jenis Haji adalah berlainan antara satu sama lain.

Masalah membesar apabila haji Qiran juga boleh dimulakan dengan lafaz yang sama. Ketika itulah wujudnya peranan ulama Mujtahid sama ada daripada kalangan sahabat Nabi atau selepasnya. Mereka bertanggungjawab untuk mengharmonikan nas-nas yang kelihatan bertembung ini dan menjelaskan kekeliruan.

Sa'id Ibn Jubayr seorang ulama besar dalam kalangan tabien, pernah menegaskan kekeliruan seperti ini kerap berlaku, sebagai contoh, ketika Nabi berada di Miqat di zul khulayfa untuk memulakan ihram, Baginda menunaikan solat sunat dua rakaat di dalam masjid dan memulakan ihramnya. Maka sebahagian sahabat yang dapat melihat perlakuan Nabi itu, kemudiannya ketika Nabi menaiki untanya, dan sewaktu unta ingin bergerak Nabi menyebut “labbayk…” , ketika itu sudah pasti ramai yang berada di sekeliling Nabi dan mendengar Baginda melafazkan kalimah itu.

Disebabkan ramainya sahabat di sekeliling Baginda, maka tidak semua dapat mendengar dengan jelas, kemudian, di ketika Nabi berada di puncak Bayda, sekali lagi Baginda melafazkan “Labbayk…” secara kuat. Semua sahabat yang mendengar pada setiap kali Nabi mengucapkannya akan mempunyai persepsi yang berbeza dengan yang lain, kerana ada yang mendengar buat pertama kali dan ada yang mendengar buat kali ketiga dan kedua. Keadaan itu adakalanya boleh menyebabkan perbezaan dalam meyimpulkan hukum dan sunnah.

Abdullah ibn Abbas adalah antara yang mendapat gambaran paling jelas tentang tata cara Nabi menunaikan haji, beliau dikira sebagai salah seorang ulama mujtahid dalam kalangan sahabat yang perlu dirujuk bagi mendapatkan penjelasan dan panduan yang tepat. Selepas zaman sahabat, para ulama mujtahid sentiasa mempunyai maklumat yang lebih jelas, namun begitu, ia tidak dapat mengelak daripada perbezaan persepsi yang akhirnya membawa kepada kesimpulan hukum yang berbeza.

Sebab Keempat : Satu Perkataan Yang Mempunyai Pelbagai Maksud

Sudah menjadi kebiasaan dalam apa jua bahasa, satu perkataan boleh sahaja mempunyai dua tiga atau lebih maksud, sama ada perbezaan itu berdasarkan bahasa rasmi dan persuratan ataupun terpengaruh oleh dialek setempat. Dalam hal ini, perkataan wudhu adalah jelas merupakan perbuatan ibadah khusus untuk menunaikan solat dan memegang al-Quran. Namun begitu dari sudut bahasanya, wudhu juga membawa maksud membersih dan membasuh tangan dan boleh membawa maksud wudhu pada istilah ibadah.

Imam at-Tirmidzi menyebut dalam kitab beliau "Shama'il Muhammadiah", seorang sahabat bernama Salman suatu hari bertanya kepada Nabi, katanya menurut kitab Taurat, wudhu selepas makan boleh membawa berkat, lalu beliau meminta ulasan daripada Baginda Nabi, Nabi kemudiannya menjawab, “Wudhu sebelum dan juga selepas makan adalah sumber keberkatan dalam makanan tersebut”. (rujuk Shamail, No:186)

Dalam hadis yang disebutkan oleh Salman ini, majoriti ulama berpendapat lafaz wudhu yang digunakan merujuk kepada erti asalnya iaitu basuhan tangan dan bukan wudhu pada istilah Fiqh (iaitu basuhan beserta niat bermula dari wajah dan seterusnya). Demikian juga sebuah dalam situasi yang direkodkan oleh Bazzar, bahawa sahabat Nabi Muadz RA ditanya, “Adakah kamu mengambil wudhu selepas menikmati makanan yang dibakar oleh api? Beliau menjawab, “Kami hanya membasuh tangan dan mulut sahaja”. Namun ia dilafazkan sebagai wudhu.

Keadaan ini menyebabkan para ulama mazhab boleh berbeza ijtihad dalam menentukan sama ada perlu berwudhu dalam bentuk ibadah khusus setiap kali selepas menikmati makanan yang dibakar di atas api atau hanya perlu membasuh mulut dan tangan? Majoriti berpegang kepada erti wudhu secara bahasa iaitu basuhan sahaja, namun terdapat ulama yang berpandangan selainnya.

Bersandarkan kepada sebab-sebab yang dinyatakan di atas dan banyak lagi sebab yang lain, hukum di dalam pelbagai bab dan bidang hukum juga turut terkesan, lalu muncul pandangan dan ijtihad yang berbeza dari seorang alim kepada yang lain. Orang ramai tidak perlu merasa pelik dan susah hati dengannya. Yang perlu, serahkan urusan kepada mereka yang pakar dan ahli di dalam bidang mereka. Jika orang awam sudah mula berfatwa bersandarkan satu dua hadis atau ayat, dan kemudian merasa diri lebih benar dari kefahaman mendalam dan kajian khusus oleh para ilmuwan, itulah tanda kehancuran akan mendatang. (sumber : Dato' Dr. Haron Din)

18 Februari 2013

BENARKAH GURU SEJARAH TIDAK FAHAM SEJARAH ?

oleh Dr Rajiee Abdul Hadi
LAPORAN sebuah akhbar harian tempatan ada menyebut bahawa Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) tidak bersetuju dengan kenyataan yang mendakwa ramai guru Sejarah tidak faham sejarah negara.

Presidennya, Hashim Adnan menegaskan, adalah tidak mungkin guru Sejarah kabur dalam memberikan penerangan tentang sejarah negara kerana perkara tersebut adalah pengkhususan yang ditekankan ketika berada di universiti.

Justeru beliau telah mengukuhkan sangkalannya benar berdasarkan keputusan para pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan awam saban tahun. Adakah andaian ini benar? Saya yakin, Hashim Adnan tersilap menafsir apa yang dimaksudkan guru sejarah tidak faham sejarah.


Sebenarnya tidak faham sejarah; tidak tahu cara penyampaian ilmu sejarah adalah dua situasi berbeza. Namun tidak dinafikan isu ini bersangkut-paut dengan kemahiran bahasa yang mana jelas menimbulkan banyak kekeliruan

Oleh itu kaedah komunikasi yang berkesan  guru tersebut perlu pertingkatkan lagi. Dan tidak mustahil ada juga guru yang terbawa-bawa dengan 'ideologi pemikiran'nya yang negatif kerana diselaputi oleh sikap perkauman yang songsang.

Saya sendiri mendapat respons daripada seorang guru/pensyarah pendidikan yang pernah berpengalaman sebagai guru di sekolah selama 15 tahun (selebihnya sebagai pensyarah/pendididik guru di IPGM). Beliau pernah menempuh pengalaman sebenar.

Suatu tengah hari beliau secara kebetulan lalu di koridor sebuah kelas; tingkatan 4.Kebetulan seorang guru sejarah keturunan bukan Melayu sedang berdiri mengajar di hadapan kelas dengan suara lantang yang jelas kedengaran ke cuping telinganya.Ya, antara isi pelajaran yang beliau  terdengar ialah begini..."Malaysia telah dibuka oleh Parameswara ketika menemui Melaka....."

Sekilas dengar seperti tidak ada silapnya. Ya, sebagaimana frasa yang diujarkan begini: 'Bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan'? lnilah yang boleh mengelirukan jika ada guru sejarah 'tidak jujur' menerangkan tentang sejarah.

Sayugia  apabila mengaitkan mengenai pembukaan Melaka oleh Parameswara (ingat Parameswara bukan  orang Keling dari benua Keling: istilah fakta dari buku SEJARAH MELAYU tetapi ialah seorang yang beragama hindu (kerana ketika itu pengaruh hindu mendahului selepas animisma)yang mana anak raja dari dinasti Saleindra di Palembang,Sumatera yang mana sudah tentulah daripada rumpun mahawangsa Melayu)sudahlah tentulah belum ada nama Malaysia (bermula 1963).

Melaka  walaupun disebut negeri tetapi berstatus sebuah negara yang berkerajaan dan berpelembagaan (Kanun Melaka). Sebab itu dalam buku sejarah Melayu disebut 'Negeri China', Negeri Arab' dan sebagainya bagi merujuk negara yang berkerajaan.

Begitu juga jika ditanya 'Bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan'? Harus diingat bahawa kemerdekaan yang dicapai pada 31 0gos 1957 pada ketika itu ialah sebuah kerajaan yang bernama Persekutuan Tanah Melayu yang mana lnggeris menyebutnya 'Malaya'. lstilah 'Malaysia' hanya l;ahir pada tahun 1963 atas idea sebuah gagasan penggabungan Sabah,Saarawak,Singapura dan Semenanjung Tanah Melayu.

Bahkan tidak salah jika guru Sejarah tersebut menyebut tokoh-tokoh yang dikatakan 'kiri'oleh penjajah lnggeris seperti lbrahim Yaakob, Dr Burhanuddin Helmi, Ahmad Boestamam, lshak Haji Muhammad dan seumpamanya sebagai pejuang kemerdekaan bangsa dan tanah air di samping tokoh-tokoh yang sedia ada. Pokoknya guru sewajarnya bijak main peranan dan berhemah dalam komunikasi.

INILAH realiti sejarah yang sepatutnya guru Sejarah atau sesiapa pun tidak menjadi kabur atau berpura-pura kabur. Kesilapan ini bukan hanya ditujukan kepada guru Sejarah sahaja tetapi kepada orang awam keseluruhannya. Kebenaran itu pahit tetapi kesilapan itu menghancurkan!(sumber :HD, 30/01/13)

11 Februari 2013

SANG NILA UTAMA KETURUNAN RAJA MELAKA ?


SANG NILA UTAMA ialah seorang putera Melayu dari keturunan diraja Srivijaya yang menubuhkan kerajaan Singapura lama pada tahun 1324. Baginda ialah anak kepada pasangan Sri Nila Pahlawan (Sri Maharaja Sang Sapurba Paduka Sri Trimurti Tri Buana) dan Wan Sendari (anak kepada Demang Lebar Daun pemerintah Palembang). Menurut Sejarah Melayu, Sri Nila Pahlawan dari keturunan Iskandar Zulkarnainmuncul di Bukit Siguntang Mahameru bersama dua saudaranya, Sri Nila Utama dan Sri Krishna Pandita.
Pada masa itu, Palembang diperintah oleh seorang Raja bernama Demang Lebar Daun. Apabila mendengar khabar ada anak raja besar keturunanIskandar Zulkarnain turun di Bukit Siguntang, baginda pun terus ke sana untuk bersemuka dan mengambil berkat kebesaran anak raja itu.
 Nila Pahlawan kemudiannya berkahwin dengan anak kepada Demang Lebar Daun dan Tuan Telanai bernama Wan Sendari. Baginda kemudiannya mengambil alih takhta Palembang dari Demang Lebar Daun selepas satu sumpah setia. Baginda memakai gelaran "Sri Maharaja Sang Sapurba Paduka Sri Trimurti Tri Buana" (Sang Sapurba).
Sri Nila Pahlawan dikurniakan 4 orang anak iaitu Sang Maniaka, Sang Nila Utama, Puteri Chandra Dewi, Puteri Sri Dewi dan Puteri Mengindra Dewi.
Selepas serangan hebat tentera Majapahit pada kurun ke-13, baginda dan keluarga diraja yang lain berpindah ke Bintan dan baginda mangkat di sana. Baginda digantikan putera keduanya, Sang Nila Utama yang memakai gelaran "Sri Maharaja Sang Utama Parameswara, Batara Sri Tri Buana".
Ketika pergi memburu di sebuah pulau, Sang Nila Utama ternampak seekor rusa dan mengejarnya sehingga baginda sampai ke sebuah batu besar. Baginda membuat keputusan memanjat batu tersebut hingga ke puncaknya lalu ternampak sebuah pulau lain dengan pantai yang putih dan cantik.
Baginda diberitahu oleh salah seorang menterinya yang pulau itu ialah Temasek. Baginda membuat keputusan untuk melawat pulau tersebut namun dalam pelayaran ke sana kapal baginda dipukul ribut yang kuat dan dimasuki air.
Untuk mengelakkan kapal itu dari karam, pengiring baginda membuang semua barangan berat ke dalam laut untuk meringankan kapal. Bagaimanpun, kapal itu masih dimasuki air dan karam sedikit demi sedikit. Atas nasihat nakhoda kapal, baginda membuang mahkota kerajaan yang berat ke dalam laut, serta merta ribut berhenti dan mereka selamat sampai ke Temasek.
Baginda mendarat di muara sungai Singapura sekarang dan terus menuju ke hutan untuk memburu haiwan liar. Tiba-tiba baginda ternampak binatang pelik yang berbadan merah, berkepala hitam dan berdada putih. Binatang itu kelihatan sangat cantik dan bergerak dengan pantas hilang ke dalam hutan.
Baginda bertanyakan tentang binatang itu kepada Bendahara lalu diberitahu yang ia seekor singa. Bagaimanapun, kajian terbaru di Singapura menunjukkan singa tidak pernah hidup di situ, apa yang mungkin ternampak oleh Sang Nila Utama ialah seekor harimau malaya.[1][2]
Merasakan ini adalah petunjuk yang baik, baginda memutuskan untuk membina sebuah kota baru di Temasek dan menamakannya "Singapura". "Singa" bersempena nama binatang yang dijumpai baginda dan "pura", satu perkataan sanskrit bermaksud "kota" atau "bandar". Jadi "Singapura" bermaksud kota singa atau bandar singa.
Sang Nila Utama terus memerintah Singapura selama 48 tahun dan mangkat pada tahun 1372 dan dimakamkan di Bukit Larangan (hari ini Fort Canning Hill).
Sang Nila Utama telah berkahwin dengan puteri Demang Lebar Daun dari Palembang iaitu Raden Ratna Cendera Puri, yang juga merupakan ibu saudara Sang Nila Utama dari sebelah ibunya (adik-beradik Wan Sendari)[3]. Hasil perkahwinan dikurniakan seorang putera bernama Paduka Sri Pekerma Wira Diraja (1372 – 1386).
Selepas kemangkatan baginda Sang Nila Utama, 3 lagi Raja memerintah Singapura bermula dari anakdanya iaitu Paduka Sri Pekerma Wira Diraja (1372 – 1386), cucunya Paduka Seri Rana Wira Kerma (1386 - 1399) dan yang terakhir cicitnya Paduka Sri Maharaja Parameswara (1399 - 1401).
Pada tahun 1401, cicit baginda iaitu Paduka Sri Maharaja Parameswara diusir dari Singapura selepas Majapahit berjaya menawan Singapura. Baginda kemudiannya melarikan diri ke utara dan menubuhkan kerajaan Melaka pada tahun 1402.
Sang Nila Utama ialah anak kepada Sri Nila Pahlawan (Sang Sapurba) yang diceritakan dalam Sejarah Melayu sebagai nenek moyang legenda Raja-raja Melayu. Dari keturunan baginda, wujud dinasti-dinasti kerajaan di alam Melayu seperti Melaka, Johor dan Perak. Sultan Perak ke-34, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah (1984 - sekarang) ialah keturunan langsung dari Sultan Perak pertama, Sultan Muzaffar Shah I (1528 - 1549), iaitu salah seorang putera Sultan Mahmud Shah (1488–1528), Sultan Melaka terakhir.(sumber: Sejarah Melayu  & Wikipedia)

7 Februari 2013

MALAYSIA KE ARAH MEMBENTUK KERAJAAN YANG ADIL ?
TUNTUTAN membentuk sebuah kerajaan yang adil sebagaimana yang disebut dalam al-Quran: “Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhan-Nya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat ”. (Surah an-Nisa, ayat 58)


Saya pernah menyangka konsep Kerajaan yang Adil ataupun Negara Berkebajikan adalah konsep baru diperkenalkan oleh PAS setelah akur kepada desakan rakan sepasukan, DAP dan Keadilan (Parti Keadilan Rakyat – PKR). Pernah juga saya beranggapan konsep ini ingin menandingi slogan 1Malaysia Barisan Nasional. Rupa-rupannya, sangkaan saya meleset. Anggapan saya juga tidak betul. Ia bukan konsep baru. Bukan juga istilah terkini dalam kamus politik kenegaraan. Bahkan tuntutan membentuk kerajaan yang adil sudah terakam dalam al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu melalui kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf a.s. 

Ayat 58 dalam Surah an-Nisa ini mengetuk minda saya untuk membuka jendela sejarah Islam melihat runtuhnya sistem pemerintahan Jahiliyah secara rasminya pada hari pembukaan Kota Makkah. Menurut satu pendapat, ayat ini turun berikutan satu peristiwa pada hari berkenaan apabila seorang sahabat meminta Nabi SAW memberikan amanah kepadanya untuk membuka pintu kaabah. Melihat keinginan berkobar-kobar itu, Rasulullah SAW menegur serta mengingatkan bahawa urusan penyerahan amanah ataupun memberikan tauliah hanyalah untuk mereka yang ahli lagi dipercayai. Dalam peristiwa tersebut, Bani Syaibah dipilih oleh baginda SAW sebagai pemegang kunci kaabah. Ayat ini turut membawa saya meneroka lebih jauh peristiwa sebelum berlakunya Fathul Makkah. Catatan sirah membawa kita kembali menghirup iklim Madinah, mengkaji era kepimpinan yang adil dibentuk oleh Rasulullah SAW.

Kota Yathrib yang dihuni oleh masyarakat berbilang kaum telah mendapat limpahan rahmat Allah, apabila dua suku terbesar Aus dan Khazraj, asalnya seteru, telah berdamai dan bergabung membentuk kesatuan yang kukuh melebihi kekuatan dan monopoli kaum Yahudi Yathrib. Mereka telah menjemput Nabi Muhammad SAW, seorang yang paling amanah di Makkah sebagai pemimpin Madinah.

Jika di Makkah, baginda dimusuhi, disakiti serta ditentang dahsyat oleh pemimpin Quraisy yang merupakan darah daging sendiri, suasana di Madinah terlalu jauh bezanya. Sejauh jarak timur dan barat. Berbeza seperti langit dan bumi. Kepimpinan baginda yang inklusif untuk semua diterima mesra oleh golongan Islam dan bukan Islam sekalipun mereka tiada ikatan kekeluargaan.

Beberapa karya tafsir al-Quran memberikan huraian yang mengaitkan keintiman konsep amanah dengan akidah muslim. Contohnya al-Alusi (meninggal 1270 Hijrah) menyebut sabda Nabi SAW dalam mafhumnya:Sesiapa yang tidak amanah adalah natijah daripada tiada iman di dalam dirinya.

Sabda Nabi ini mendidik kita untuk melihat alam spiritual yang berkait rapat dengan dunia sosial dan fizikal. Kaitan amanah dengan akidah di dalam huraian ini dilihat dari aspek religiositi iaitu bagaimana amanah ini dilahirkan dalam diri manusia melalui pendidikan akidah Islam.

Kebimbangan Rasulullah SAW melihat lonjakkan semangat sahabat ada teladan yang harus kita ambil sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Hal ini kerana, soal amanah kepimpinan bukan hanya berada dalam daerah perbincangan religiositi ataupun teologi tinggi dan rendah iman sahaja. Namun impak besar bakal menimpa seluruh masyarakat sekiranya pemimpin yang amanah tidak berjaya dilahirkan. Bukan menjaga amanah tetapi memecah dan memusnahkan kepercayaan rakyat.

Kita boleh memahami pedoman ini dalam konteks hari ini. Contohnya, negara yang dipimpin oleh mereka yang pecah amanah ataupun tiada integriti. Tempias keburukan perbuatan mereka akan menimpa seluruh alam. Pokok ditebang, bukit dan tanah dilapang, stadium dan bangunan sepatutnya bertahan, telah runtuh menyembah bumi setelah status projek ‘kroni’ diluluskan oleh mereka yang rasuah, pembekal bahan binaan penipu, mengurangkan kualiti dan kuantiti bahan semata-mata keuntungan lumayan. Kesan perbuatan mereka tidak hanya menjatuhkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap sebuah kerajaan yang dipilih melalui sistem pilihan raya, malah risikonya melibatkan bencana alam seperti banjir kilat, pemanasan global, pembakaran dan kemusnahan hutan simpanan, kerosakan alam sekitar dan ekosistem, kerugian berganda melibatkan kehilangan nyawa dan kos pembaikian pembinaan semula bangunan runtuh. Semua akibat penyelewengan dan rasuah yang diamalkan.

Al-Alusi menyebut tentang amaran Ali k.w mengenai taklifan memimpin:‘Anakku, awasilah kalian dalam memimpin, sesungguhnya Allah akan menyoalsiasat satu persatu pada hari akhirat’. 

Nasihat ini memandu pemimpin hari ini untuk melihat ke jendela akhirat dari amalan mereka di dunia. Impak pengabaian amanah ini tidak hanya di dunia tetapi rakyat yang terabai akan mendapat pembelaan suatu hari kelak, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat.

Huraian keintiman ikatan di antara amanah dan akidah ini bersambung di dalam tafsir Fi Zilal al-Quran. Sewaktu mentafsir ayat, “Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya)…” Sayyid Qutb (meninggal 1387 Hijrah) menekankan bahawa kepercayaan insan (di atas asas-asas iman/islam/ihsan) seharusnya diterjemahkan di dalam sebuah sistem yang paling asas untuk seluruh ummah bermula dengan melaksanakan amanah dengan melaksanakan sistem hidup berlandaskan titah perintah Allah.

Justeru, Sayyid Qutb berpandangan terdapat dua kewajipan yang harus dilakukan dalam bentuk tanggungjawab down-top (rakyat ataupun individu kepada pemimpin) dan top-down (pemimpin kepada rakyat). Pertama, rakyat memilih dan menyerah amanah kepimpinan kerajaan hanya kepada mereka yang berhak dan layak untuk menjadi pemimpin mereka. Kedua kewajipan pemimpin yang dipilih untuk memimpin secara adil untuk semua manusia tanpa ada perbezaan status dan prejudis.

Saya tinggalkan tafsiran al-Alusi dan Sayyid Qutb ini untuk kita fahami sendiri secara kritikal. Kini, saya ingin mengajak pembaca untuk melihat dengan lebih dekat ayat ini dalam konteks iklim sosial dan politik semasa di negara kita. Tariq Ramadan di dalam tulisan beliau berulangkali menegaskan kepentingan umat Islam hari ini, walau di mana mereka berada, untuk kembali kepada pedoman wahyu (nas) dan menghayatinya dalam kontek masa kini. Kegagalan memahami nas dalam konteks masa kini akan menyebabkan kita mengambil panduan nas secara literal dan paling malang kita tidak berupaya memahami realiti semasa.

Permulaan ayat 58 menyebut: “Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya)”, merujuk kepada amanah kepimpinan dan tugas eksekutif iaitu setiap individu ataupun kumpulan organisasi memberikan amanah, kepercayaan serta hak kepada seseorang yang layak untuk melaksanakan sesuatu tugasan ataupun menjawat sesuatu jawatan.

Secara mudahnya Allah mengingatkan kita semua dalam sekecil-kecil urusan seperti mencari pembantu rumah ataupun pekerja gerai, melantik penghulu di kampung, memilih JKKK baru ataupun lama, guru besar ataupun para pendidik, ketika memilih pegawai yang bakal memegang amanah syarikat institusi, menemuduga dan memperakukan mereka yang layak mendapat tender, melantik pegawai kewangan untuk menguruskan baitulmal dan wang zakat, hartanah pekebun atau peneroka, pengurus sumber pendapatan carigali dan banyak lagi posisi eksekutif dalam institusi kerajaan ataupun agensi lain. Sehinggalah dalam urusan yang lebih besar yang melibatkan kepentingan lebih ramai pihak seperti membentuk sebuah kerajaan untuk mentadbir urus negara, maka hendaklah hanya mereka yang selayaknya sahaja dipilih.

Secara idealnya, arahan Allah ini merujuk kepada menempatkan seorang yang ahli ataupun pakar untuk menguruskan sesuatu tugas. Dalam konteks amalan pilihan raya, rakyat mengundi (memilih dan memberi kuasa) untuk menempatkan wakil rakyat di dalam dewan undangan negeri dan parlimen mewakili rakyat memutuskan keputusan dan membuat rancangan demi kemaslahatan mereka semua.

Soalnya ialah siapakah yang selayaknya dilantik. Mencari jawapan soalan ini bukan mudah namun ia menjadi kewajipan semua untuk mendapatkannya. Ayat ke-58 surah al-Nisa’ menggariskan dua ciri pemimpin berhak dipilih untuk dilantik. Pun begitu, terdapat ayat-ayat lain yang menyenaraikan ciri-ciri tambahan untuk ditekuni. Contohnya, di dalam ayat yang lain Allah gilirkan ciri amanah (amin) dengan ciri berkemampuan ataupun ada kekuatan (qawwiy).“Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu ambil sebagai pekerja ialah yang kuat (berkemampuan) lagi amanah” (Surah al-Qasas, ayat 26). 

Syarat pertama dalam ayat 58 ini merujuk kepada orang yang ahli, iaitu pemimpin yang berkelayakan (sama ada berpengetahuan, pakar, menguasai bidang/tahu selok-belok posisi tersebut) serta dipercayai untuk menanggung tugas tersebut. (Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya).

Manakala syarat kedua ialah adil kepada dan/untuk semua rakyat. (…dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menetapkan hukum dengan adil).

Dua perkataan ‘al-Amanah’ dan ‘al-Nas’ di dalam ayat ini amat ringkas tetapi signifikan. Ia memberikan gambaran hanya pemimpin yang punya integriti yang tinggi mampu memikul amanah Allah, rakyat dan negara. Kesan positifnya ialah mereka ini apabila menghukum dan mentadbir negara kelak bukan hanya berkhidmat untuk rakyat yang menyokong, mengundi ataupun hanya memberikan perhatian agenda bangsa mereka semata-mata tetapi mewakili seluruh masyarakat tanpa melihat kepada jurang perbezaan, status sosio-ekonomi, agama, perbezaan politik,  gender, usia ataupun tahap pendidikan. Ini sesuai dengan firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum (pihak yang lain) itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”. (Surah al-Maidah, ayat 8).


Perkataan ‘al-Nas’ di dalam ayat ini seakan memberikan pukulan maut kepada konsep 1Malaysia Kerajaan Pusat bahawa seluruh rakyat tanpa mengira asal negeri mereka perlu ‘didahulukan’ tanpa sebarang prejudis, penganiayaan ataupun disebabkan oleh perbezaan politik.

Akhir-akhir ini kita dapati, kegagalan konsep ini dalam menyatukan rakyat telah timbul sedikit demi sedikit. Bermula daripada ketidakadilan pembiayaan kewangan kerajaan pusat kepada kerajaan negeri yang dipimpin pembangkang seperti pemberian wang bantuan untuk penduduk termiskin di Kelantan, isu wang ehsan dan royalti minyak di Terengganu dan Kelantan sehinggalah pendirian yang berbaur rasis kepada pihak yang tidak menyokong ataupun mengkritik kerajaan. Contoh terkini ialah kes pelajar UUM berketurunan India, Bawani yang telah mengkritik pengurusan kewangan pendidikan negara. Respon biadab yang beliau terima daripada presiden Suara Wanita 1Malaysia (SW1M) tempohari menunjukkan kegagalan yang paling ketara konsep 1Malaysia yang asalnya untuk menyatupadukan rakyat berbilang bangsa.

Sepatutnya seorang pemimpin sebuah perkumpulan menjadi teladan menghormati orang lain. Malangnya, telah berlaku sebaliknya. Padahal Rasulullah SAW amat menitikberatkan hubungan antara kaum dalam masyarakat. 

“Ketahuilah! Sesiapa yang menzalimi mu’ahid (rakyat non-muslim) ataupun mengurangkan haknya, ataupun membebankannya di luar kemampuannya, ataupun mengambil sesuatu (hak) daripadanya tanpa kerelaannya, maka aku menjadi penentang sesiapa yang berbuat demikian pada Hari Kiamat”. (Riwayat Abu Daud, sahih).


Sebenarnya ayat ke 58 al-Nisa’ bukan semata-mata melihat kepada seorang ataupun dua orang calon terbaik yang dilantik untuk memimpin masyarakat. Tetapi menuntut kita sebagai rakyat, memikirkan langkah berikutnya iaitu membentuk kerajaan yang terbaik dan adil untuk semua. Justeru, bukan semata-mata memilih calon paling layak sebagai pemimpin namun bagaimana kesemua calon daripada sebuah ataupun beberapa buah parti terbaik membentuk kerajaan yang akan menjadi nadi, suara dan benteng menjaga kebajikan seluruh rakyat.

Setelah mengkaji huraian kepada ayat ini dapatlah saya simpulkan bahawa pembentukan sebuah kerajaan yang adil ini bermula daripada rakyat. Kuasa rakyat memilih pemimpin ini amat penting diberikan perhatian yang serius. Bahkan, Allah menjelaskan isu kepimpinan ini di dalam banyak ayat al-Quran (berkaitan tugas Khalifah dan mereka yang diberikan amanah memimpin masyarakat). “Sesungguhnya Allah dengan (suruhan-Nya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu”.

Selain itu, dirumuskan bahawa kepimpinan sama ada pada peringkat eksekutif dan legislatif adalah elemen pelaksana yang penting menjadi enjin dan pemandu kerajaan. Mereka inilah yang bertungkus-lumus menjadi ‘khadam’ rakyat menggerakkan jentera negara. Sekiranya berlaku pengabaian, kecuaian ataupun kerosakan pada ‘enjin’ dan ‘pemandu’ sewaktu menjalankan amanah mereka akan diperbaiki ataupun ditukar ganti. Sebagai Khadam, pemimpin negara haruslah insaf bahawa kuasa mereka tidak bertahan. Rakyat boleh menukar mereka dan menggantikan dengan kepimpinan yang lebih diyakini.  Oleh itu, sedarlah wahai pemimpin di semua peringkat, kalian sentiasa berada dalam pengawasan dan tidak lepas daripada rekod audit semasa lebih-lebih lagi terdapat pengawasan yang lebih cekap dan efektif daripada para malaikat katibin dan Allah SWT. “Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat ”.

Jelaslah, konsep sebuah Negara yang Adil ini bukan baru timbul setelah munculnya Pakatan Rakyat. Malah telah dihidupkan kembali dengan nafas baru sesuai dengan konteks semasa dan iklim negara. Konsep ini menjelaskan kepada masyarakat bahawa PAS tidak tunduk kepada sesiapa dalam mengemukakan ataupun mempertahankan konsep negara bersifat Baldatun Tayyibah melainkan mematuhi perlembagaan parti yang sedia ada iaitu perlembagaan yang meletakkan nas al-Quran dan Sunnah sebagai asas tindakan dan keputusan mereka.

Kajian terhadap teks ayat ini juga mendapati untuk memahami nas al-Quran secara efektif, kita haruslah mengkaji wahyu ini secara menyeluruh dengan melihat kepada pentafsiran para ulama tradisi dan kontemporari, mengkaji latar turunnya ayat, ataupun sirah nabawiyah kemudian berusaha untuk mengaitkannya dengan pengalaman semasa ataupun kontek masa kini. Gabungan yang rapat tiga elemen ini iaitu gabungan fiqh al-Nas (teks wahyu), fiqh al-Sirah (sejarah/kisah yang berkaitan sewaktu zaman nabi) serta fiqh al-Waqi’iy (konteks semasa) akan memandu kefahaman kita untuk memahami tuntutan sebuah Kerajaan yang adil dan menterjemahkannya secara praktikal.

(Sumber :Penulis ( Najah Nadiah Amran) berasal dari Kota Bharu Kelantan. Kini berada di Springvale, Victoria Australia dan sedang menyiapkan Ijazah Doktor Falsafah di University of Aberdeen, Scotland. United Kingdom).

5 Februari 2013

BAHASA SMS MEMBINA ATAU MENGHAKIS BAHASA MELAYU?LEDAKAN komunikasi teknologi maklumat pada masa kini telah memungkinkan pelbagai maklumat mahupun berita dapat disalurkan kepada pengguna dengan begitu pantas dan mudah. Hal ini disebabkan, perkembangan teknologi maklumat yang kian membangun telah merubah cita rasa masyarakat untuk menerokai alam maya sebagai medium mendapatkan maklumat, merapatkan hubungan rakan taulan dan medan berdiskusi.

Jika dahulu ramai dalam kalangan kita setiap pagi berpusu-pusu membeli akhbar untuk mengetahui isu negara, namun hari ini masyarakat lebih gemar membaca berita menerusi internet dan laman-laman blog. Era kebangkitan teknologi maklumat sebenarnya telah lama bertapak di Malaysia sejak awal 80-an lagi, namun fungsi dan pengamalannya amat terhad yang mana ketika itu pendedahan masyarakat terhadap kemudahan internet dan sistem komunikasi seperti telefon bimbit masih lagi belum meluas.

Namun, hari ini suasana negara amat berbeza berbandingan 20 atau 30 tahun yang lalu. Telefon bimbit bukan hanya sekadar berfungsi sebagai medium untuk komunikasi semata-mata malah telefon bimbit masa kini telah dilengkapi dengan pelbagai aplikasi bercorak IT seperti kemudaan akses internet, kemera, permainan digital, aplikasi 3G dan sebagainya. Kemudahan sistem pesanan ringkas atau bahasa Inggerisnyashort message service (SMS) antara aplikasi yang disediakan oleh syarikat penyedia telekomunikasi. Para pengguna berpeluang menyampaikan mesej atau maklumat kepada teman, ibu bapa mahupun insan tersayang dengan mudah dan pantas.

Pada awal kemunculannya, komunikasi menerusi SMS hanya melibatkan komunikasi bersifat dua hala iaitu pengirim dan penerima, dan boleh dibaca melalui layar telefon bimbit. Perubahan globalisasi pada abad ini dan ledakan kuasa IT telah mengubah fungsi SMS bukan sekadar menyampaikan maklumat kepada teman-teman rapat sahaja tetapi diperluaskan fungsinya sebagai medium perhubungan yang lebih kompleks merentasi benua. Ditambahkan lagi, tidak dinafikan juga dengan adanya kemudahan SMS ini membuka ruang dan peluang kepada pihak-pihak tertentu untuk mengaut keuntungan berlipat kali ganda.

Hal ini dapat kita lihat dengan adanya pelbagai pertandingan yang menawarkan pelbagai hadiah yang lumayan tetapi menghendakkan para peserta menghantar SMS untuk menyertai pertandingan tersebut, kadar caj akan dikenakan bagi setiap SMS yang dihantar. Benarlah bahawa kemudahan SMS bukan sahaja untuk fungsi perhubungan namun lebih daripada itu.

Perkembangan pesat sistem telekomunikasi negara ditambahkan pula pelbagai pakej yang ditawarkan oleh syarikat penyediaan telekomunikasi menjadikan kemudahan SMS salah satu trend penduduk Malaysia sejak awal kemunculannya pada tahun 1995.

Pada awal kemunculan telefon bimbit di pasaran Malaysia, kemudahan telekomunikasi ini hanya terhad untuk kemudahan perhubungan melalui dail terus atau khidmat SMS. SMS secara mudah untuk difahami adalah satu sistem kemudahan untuk menghantar maklumat daripada pengirim kepada penerima dengan menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat.

Namun, harus dibezakan SMS dengan e-mel. Hal ini disebabkan e-mel diperkenalkan menghendakkan para penggunanya menghantar maklumat dengan menggunakan ayat lebih tersusun dan teratur, tetapi SMS pula maklumat yang dihantar kepada penerima menggunakan ayat yang lebih ringkas tetapi mencapai makna yang dikehendaki. Walau bagaimanapun, sehingga hari ini perkhidmatan SMS masih diperlukan oleh segenap pengguna telefon bimbit untuk berhubung atau menghantar pesanan ringkas.

Penyakit menggunakan singkatan kata yang tidak mengikut standard yang telah ditetapkan membawa satu cabaran baru kepada keutuhan bahasa Melayu. Suatu penyakit yang kian parah melanda pengguna SMS ketika ini membuatkan fenomena ini semakin hari semakin menjelikkan mata para pencinta bahasa Melayu. Persoalannya adalah, adakah bahasa SMS membina atau menghakis bahasa Melayu?

Walaupun isu bahasa SMS bukanlah isu baru, namun fenomena ini masih kurang mendapat perhatian daripada golongan cendekiawan bahasa mahupun golongan autoriti yang mempunyai kuasa untuk membincangkan hal ini. Ditambahkan lagi, menurut Rubiah di dalam jurnal Analisis Linguistik Terhadap Penggunaan Bahasa SMS Dalam Kalangan Guru Pelatih menyatakan bahawa terdapat penggunaan bahasa ringkasan secara berleluasa berbanding dengan bahasa sebenar kerana penerimaannya lebih selari dengan aliran kini sehinggakan remaja kurang berminat untuk berkomunikasi melalui bahasa utama diyakini bahasa Melayu.

Daripada kenyataan ini dapat fahami bahawa perkembangan sesuatu bahasa itu adalah disebabkan penerimaan golongan penuturannya menyebabkan sesuatu kod bahasa itu diterima pakai dan diserapkan di dalam bahasa tersebut. Walaupun bahasa Melayu terkenal dengan sifat dinamisnya, dan adakah bahasa SMS juga boleh dikategorikan sebagai di damika bahasa yang mana boleh digunakan di dalam acara-acara rasmi.

Pasti ramai menyatakan tidak kerana bahasa SMS adalah sesuatu bahasa hanya bersifat peribadi dan kata yang digunakan sering mengalami potongan ejaan dan kata sehinggakan sesuatu kata itu di tidak difahami daripada maksud kata aslinya. Hal ini selari dengan pendapat Supyan Husain dalam makalahnya Bahasa SMS Bahasa Dinamis? Terbitan Dewan Bahasa Edisi Mei 2005 yang menyatakan bahasa teknologi maklumat dan komunikasi mengwujudkan bahasa sistem mesej singkat (SMS) bagi memudahkan komunikasi.

Dalam makalah yang sama, Supyan Husain telah memetik pendapat daripada Hansson dan Sylvia yang mana berpendapat bahawa bahasa SMS yang wujud dan berleluasa dalam kalangan masyarakat tatkala ini disebabkan beberapa faktor antaranya ruang paparan telefon bimbit, masa dan juga kewangan.

Hal ini dapat dijelaskan bahawa ruang paparan telefon yang terhad yang hanya dapat menerima aksara yang terhad mendesak para pengguna SMS meringkaskan perkataan dengan melanggar prinsip sistem nahu dan juga sistem ejaan sesuatu bahasa dan diyakini bahasa Melayu. Contoh kata yang popular yang sering menerima ringkasan daripada pengguna SMS seperti “daripada” ditulis dpd, “semalam” menjadi smlm,“tidak” ditulis dengan simbolxatau x mao dan sebagainya. Ditambahkan lagi, tidak nafikan bahawa faktor masa juga antara faktor penyumbang kepada berlaku singkatan kata di dalam SMS.

Hal ini disebabkan, di dalam dunia yang penuh cabaran dan persaingan yang sengit faktor masa amat dititik beratkan, bak kata pepatah “masa itu emas”. Lantas para pengguna SMS hanya menggunakan singkatan dalam menyampaikan maklumat seperti contohnya “Saya tidak hadir makan malam. Saya demam” dan digantikan Sy xgi mlm ni. Dmam. Malah, faktor kewangan juga antara penyebab mendorong berlakunya singkat kata di dalam SMS. Hal ini disebabkan walaupun SMS yang dikirimkan panjang mahupun pendek kadar caj yang dikenakan oleh penyedia kemudahan telekomunikasi yang dilanggan adalah sama. Bagi menjimatkan kos, para pengguna SMS lebih gemar menggunakan SMS yang lebih pendek untuk menjimatkan kos perkhidmatan.

Ditambah beliau lagi, bahasa SMS tidak boleh menggantikan bahasa Melayu rasmi tetapi memungkinkan komunikasi menjadi lebih pantas. Tidak dinafikan juga di dalam dunia yang penuh cabaran ini setiap daripada kita sentiasa berkejar mendahului masa untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Namun kita perlu sedari bahawa kepantasan itu bukanlah lesen untuk mengwujudkan bahasa “baharu” yang melanggar konvensi, seperti peraturan nahu dan ejaan.

Bahasa SMS menjejaskan sistem Bahasa Melayu

Adakah bahasa SMS menjejaskan nilai dan sistem Bahasa Melayu? Satu persoalan pokok yang perlu mendapat pencerahan yang maksimum daripada cerdik pandai bahasa supaya masyarakat tidak terkeliru dengan isu ini. Hal ini disebabkan, ramai dalam kalangan masyarakat yang membahasakan isu ini di dalam medan media massa dan menyatakan bahawa bahasa SMS akan menjejaskan keaslian bahasa Melayu. Benarkah dakwaan ini? Jika ditinjau dari sudut nahu, jelas kepada kita bahawa komunikasi bahasa SMS ini tidak mengikut binaan ayat yang ditetapkan iaitu subjek dan predikat.

Menurut Jyh Wee Sew dalam makalahnya Komunikasi Kreatif SMS? Terbitan Dewan Bahasa Edisi Mei 2005 menyatakan gabungan subjek dan predikat tidak diperlukan dalam komunikasi SMS kerana proses saling rujuk bersemuka diwujudkan dalam komunikasi telefon bimbit. Tambah beliau lagi, di dalam komunikasi SMS tidak memerlukan kata panggilan atau kata ganti nama yang sopan kerana segala rujukan penerima SMS diubahsuai ke dalam ruang bersemuka yang diwujudkan dalam komunikasi digital.

Di samping itu, bahasa SMS juga sering menggugurkan kata panggilan demi tujuan pragmatik yang pantas dan berkesan. Perkara in selari dengan penggunaan SMS yang mahukan pesanan atau mesej yang disampaikan seringkas mungkin, tetapi mengekalkan maksud yang ingin sampaikan oleh pengirim.

Dalam erti kata mudahnya bahasa SMS ini lebih mementingkan isi pesanan yang ingin disampaikan oleh pengirim dan bukannya kesantunan serta nahu seperti mana di dalam bahasa bertulis. Memetik pandangan sarjana barat di dalam makalah Bahasa SMS Dinamis tulisan Supyan Husain. Henrik Hansson dan Syliva van de Bunt - Kokhuis dalam tulisan mereka “E-learning and Language Change: Observation, Tendencies and Refections” berpendapat bahawa terdapat dua faktor yang mempengaruhi perubahan sesuatu bahasa, iaitu keperluan untuk berkomunikasi secara cepat dan penyampaian lebih banyak maklumat pada setiap masa.

Pandangan ini amat bertepatan dengan kehendak pengguna SMS yang mahukan setiap pesanan yang dihantar penuh dengan maklumat dan cepat. Namun kita kembali kepada persoalan pokok, adakah bahasa SMS menjejaskan bahasa Melayu? Menurut Supyan Hussin di dalam blognya menyatakan bahawa bahasa SMS tidak boleh dinyatakan sebagai menjejaskan bahasa Melayu.

Beliau memberikan contoh setiap bahasa mempunyai kod terdiri daripada simbol seperti Kod Morse yang digunakan untuk telegraf, Kod Braille untuk mereka yang cacat penglihatan dan Kod trengkas yang digunakan oleh setiausaha dan terakhir sekali Kod military yang sering digunakan oleh tentera. Supyan Hussin juga menyatakan bahawa bahasa SMS juga mempunyai kod seperti mana kod-kod yang disebutkan di atas dan masyarakat tidak pernah mendakwa kod-kod berkenaan merosakkan nahu serta struktur bahasa Melayu. Hal ini disandarkan kepada beberapa sebab, pertamanya tidak ramai dalam kalangan kita tahu membaca kod berkenaan.

Kedua, kod berkenaan tidak digunakan dalam paparan umum seperti dalam media massa dan media elektronik. Ketiga, kod berkenaan hanya digunakan dalam konteks komunikasi yang terhad dan tujuan tertentu sahaja. Supyan Hussin menegaskan bahawa kod berkenaan tidak bersalahan dan tidak merosakkan bahasa baku, situasi yang sama juga jika dilihat kepada bahasa SMS.

Walaupun bahasa SMS ditulis dalam kod singkatan dan simbol yang digunakan bersifat peribadi dan bukan awam, maka bahasa SMS yang kelihatan bercampur aduk dengan bahasa Melayu dan Inggeris, salah nahunya tidak boleh dihukum sebagai salah atau merosakkan bahasa kebangsaan. Namun, perlu diingatkan kepada pengguna SMS, supaya menjadi pengguna yang bertanggungjawab terhadap nilai bahasa yang digunakan diyakini bahasa Melayu. Hal ini disebabkan pengguna SMS perlulah sedar supaya menggunakan bahasa SMS secara beretika dan dapat membezakan situasi formal dan tidak formal.

Perkara ini turut ditekan oleh Supyan Hussin seupaya kita tidak sewenang-wenangnya terbawa-bawa tabiat bahasa SMS ke dalam situasi formal seperti mana dalam urusan-urusan rasmi seperti surat-menyurat, minit mesyuarat, memo peringatan dan sebagainya. Ditambahkan lagi, pengguna SMS juga perlulah sebaik mungkin mengekalkan jati diri kebangsaan dengan menggunakan kod-kod yang tidak melampau batas seperti dier (dia),ialebiu (l love you), dan mndelete (memadam) (Supyan Hussin, 2011). Selain itu, apabila kita berkomunikasi secara formal dengan mana-mana pihak, maka perlulah kita menggunakan bahasa baku menuruti nahu dan ejaan yang betul dalam SMS kita supaya kita dapat membezakan hubungan formal dan hubungan sosial rakan taulan.

Bahasa SMS dalam jawapan peperiksaan

Tidak dinafikan bahasa SMS yang pada mula hanya digunakan sebagai medium peribadi untuk menyampaikan maklumat telah disalah gunakan oleh sebilangan besar pengguna SMS itu sendiri. Hal ini disebabkan sikap tidak keprihatinan kita terhadap bahasa dan tidak tahu membezakan situasi formal dan tidak formal menyebabkan fenomena ini sering berlaku. Contoh yang terdekat adalah menggunakan bahasa SMS semasa menjawab soalan peperiksaan peringkat menengah mahupun institusi pengajian tinggi.

Kebimbangan ini turut diluahkan oleh sekumpulan penyelidik Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) terhadap penggunaan bahasa SMS dalam kalangan calon-calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) serta peperiksaan peringkat universiti.

Fenomena ini turut mendapat perhatian Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Dr Awang Sarian yang mana berpendapat situasi pelajar menjawab soalan peperiksaan menggunakan bahasa SMS adalah satu petanda bahaya penularan bahasa dalam kalangan masyarakat (Berita Harian 13/12/2012). Ditambahkan lagi, perkara yang sama turut dikongsi oleh Chong Seck Ching dalam tulisannya “All about Texting, SMS and MMS” yang mana meluahkan rasa kebimbangannya terhadap anak muda yang kini menjadi pakar dalam mencincang perkataan dan frasa sehingga menjejaskan pencapaian akademik mereka. Walaupun Kementerian Pelajaran Malaysia mengakui bahawa agak sukar untuk mengawal penggunaan bahasa SMS dalam kalangan pelajar ketika menjawab soalan peperiksaan, ia bukanlah alasan kepada kita untuk menghalalkan penggunaan bahasa SMS ini.

Justeru, bagi mengawal penggunaan bahasa SMS yang semakin meluar dalam kalangan masyarakat terutama generasi muda, kerjasama semua pihak terutama Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Kementerian Pelajaran dan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah perlu, dalam merangka satu polisi, bagi memastikan tabiat bahasa SMS ini tidak menjejaskan kemurnian bahasa Melayu. Ditambahkan lagi, pengamal media juga terutama media cetak mahupun elektronik perlu diingatkan supaya SMS yang dihantar oleh penonton yang menggunakan singkatan tidak siarkan.

Hal ini, sebagai satu didikan sosial kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam menghantar mesej SMS terutama yang melibatkan urusan rasmi. Penglibatan semua pihak dalam menangani isu ini adalah sangat perlukan dan tidak dibebankan di bahu sesetengah pihak sahaja. Oleh yang demikian, dengan adanya komited semua pihak diharapkan bahasa Melayu terus dijulang sebagai bahasa ilmu yang merentasi zaman.

Rujukan:
Majalah
Jyh Wee Sen.2005.Komunikasi Kreatif SMS. Dewan Bahasa,Mei:36-41
Supyan Hussin.2005.Bahasa SMS Dinamik?.Dewan Bahasa,Mei:42-48
Ma’aroff Abd.Rahman.2005. Bahasa Baharu Teknologi Maklumat. Dewan Bahasa,Mei:50-52
Akhbar
Zamani Othman.(2012)Bahasa SMS tidak ancam bahasa Melayu asli. Utusan Malaysia, 30 Oktober
Trend bahasa ringkasan SMS pengaruhi pelajar membimbangkan. Utusan Malaysia, 21 Oktober 2012
M Jasni Majed.(2011) Bendung bahasa SMS dalam urusan rasmi. Harian Metro, 26 Jun
Sukar Kawal bahasa SMS. Berita Harian,13 Disember 2012
Nik Nur Zakia Abdullah.(2012) Jawab periksa guna bahasa SMS. Berita Harian, 13 Disember
Rujukan Elektronik

P.Ari Subagyo.2007. Ciri-ciri Kreatif Bahasa SMS.(atas talian)http:www.usd.ac.id/lembaga/lppm/f113/Jurnal
Sintesis/vol5no2oktober2007/10 Ari.pdf (10 Disember 2012)
Supyan Hussin.2011. Isu bahasa SMS kembali semula. (atas talian)suphussin.wordpress.com(10 Dismber 2012)
Sumber Jurnal
Tay Meng Guat.(2011). Analisis Linguistik Terhadap Penggunaan Bahasa SMS Dalam Kalangan Guru Pelatih. Jurnal Penyelidikan IPG Kampus Batu Lintang , Jilid 10
Lampiran
Perkataan SMS
Maksud
Perkataan SMS
Maksud
Perkataan SMS
Maksud
ahd
ahad
gmbar,gmbr
gambar
skolah
sekolah
akum
assalamualaikum
isn
isnin
slamber
selamba
amek
ambil
je,jer
sahaja
slipar
selipar
ari
hari
jgn
jangan
slmt
selamat
bdk
budak
jgak,gak
juga
smpi
sampai
bg
bagi
jln
jalan
smyang
sembahyang
bgn
bangun
jmpa
jumpa
sorang
seorang
blk
bilik
jom
mari
spt
seperti
badar
bandar
jum
Jumaat
ko
kau
bngga
bangga
kabo
Khabar
kompt
komputer
brknlan
berkenalan
kahwin
Kahwin
korang
kamu
cam
macam
keje
Kerja
kpd
kepada
clik
balik
kham
khamis
kreta
kereta
Sumber: Supyan Hussin.2005.Bahasa SMS Dinamik?.Dewan Bahasa, Mei: 42-48

( Sumber : Mohamad Shafiq Rohaizad Buyong )